Odbierz do 1500 EURO na IP (znaki/wzory)

2022-08-22

inicjator
dofinansowanie na znaki towarowe wzory przemysłowe euro

SME Fund to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jest to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Projekt  skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wszystkie MŚP) mające swą siedzibę w UE: Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu.

Do ubiegania się o refundację może przystąpić MŚP, które:

 • nie otrzymuje finansowania z innych programów UE na te same działania.
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie UE, niezależnie od jego formy prawnej (w tym w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą):
  • mikro przedsiębiorstwo: poniżej 10 pracowników / roczny obrót mniejszy niż 2 mln EUR / całkowita suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR
  • małe przedsiębiorstwo: poniżej 50 pracowników / roczny obrót mniejszy niż 10 mln EUR / całkowita suma bilansowa mniejsza niż 10 mln EUR
  • mikro przedsiębiorstwo: poniżej 250 pracowników / roczny obrób mniejszy niż 50 mln EUR / całkowita suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR
 • nie znajduje się w określonych sytuacjach wykluczenia (np. wnioskodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, wnioskodawcy, którzy dopuścili się poważnych uchybień zawodowych itp. – szczegółowy wykaz sytuacji powodujących wykluczenie znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości – proszę się z nim zapoznać w pierwszej kolejności!!
 • jest w stanie utrzymać swoją działalność przez cały okres trwania dotacji w celu realizacji kwalifikujących się działań

Jakie działania będą refundowane za pośrednictwem Funduszu MŚP?

Refundacja będzie miała formę bonów własności intelektualnej, które będą współfinansować dwa rodzaje działań:
BON 1: działania związane ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych w UE i poza nią
BON 2: działania związane z patentami.

Każde MŚP może wnioskować maksymalnie o jeden Bon 1 i jeden Bon 2 (lub oba bony równocześnie – w ramach osobnych wniosków)

Wartość dofinansowania i przeznaczenie:
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 • 75% kwalifikujących się opłat za regionalne lub krajowe znaki towarowe i wzory przemysłowe lub unijne znaki towarowe i zarejestrowane wzory wspólnotowe
  (opłaty zgłoszeniowe, klasowe, egzaminacyjne, rejestracyjne, za publikację i odroczenie publikacji – Bon 1 (znaki towarowe i wzory w UE
  (* lub 50% kwalifikujących się opłat za zgłoszenia madryckie lub haskie, w tym opłat podstawowych i opłat za wyznaczenie w przypadku krajów nienależących do UE)
 • 50% kwalifikujących się opłat za rejestrację patentu krajowego (opłaty za zgłoszenie, poszukiwanie, badanie, rejestrację i publikację) – Bon 2 (patenty krajowe)

Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi:
1 500 EUR w przypadku działań związanych ze zgłaszaniem znaku towarowego/ wzoru przemysłowego i  750 EUR w przypadku działań związanych z patentami

Termin naboru: od 10.01.2022 r. do 16.12.2022 r.
(Jeżeli środki zostaną wyczerpane, wnioski zostaną zamknięte przed wskazanym terminem)

Proces musi wyglądać tak, że na początku zgłasza się odpowiedni wniosek o bon > jak się go otrzymuje – dokonuje się rejestracji i opłaca koszty urzędowe > następnie zgłaszamy się z naszym bonem z prośbą o refundację.

Szczegóły dostępne na naszym osobnym blogu: https://wynalazca.tv/dofinansowanie-sme/