Jednolity Sąd Patentowy i Jednolity Patent Europejski

2023-05-04

inicjator
jednolity sąd patentowy i jednolity patent europejski ważne wytyczne

Jednolity Sąd Patentowy i Jednolity Patent EU

Od dnia 01.06.2023r na mocy Rozporządzenia ws. Jednolitego Sądu Patentowego (2013/C 175/01) zaczyna swoją działalność Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court, dalej: UPC, JSP), który w przyszłości, ma być sądem, wyłącznie właściwym w zakresie patentów europejskich oraz NOWYCH patentów europejskich o jednolitym skutku we wszystkich Państwach członkowskich UE, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (Unified Patent Court Agreement).

Od momentu rozpoczęcia działalności UPC obowiązywał będzie przez 7 lat okres przejściowy (z możliwością przedłużenie o kolejne lata).

Oznacza to, że w okresie przejściowym nadal powództwa o naruszenie lub unieważnienie klasycznych patentów europejskich (tj. bez skutku jednolitego) lub o naruszenie lub unieważnienie dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) będzie można wnosić do sądów krajowych jak to ma miejsce w chwili obecnej.

Co oznacza Jednolity Sąd Patentowy dla polskich zgłaszających?

Dla polskich zgłaszających istotnym jest fakt, że pomimo, iż Polska nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym (nie stała się częścią unijnego systemu sądowego), to jednak wejście w życie UPC, będzie miało duże znaczenie dla polskich zgłaszających, którzy mogą uczestniczyć w procedurze tzw. Patentu Jednolitego, zwłaszcza w sytuacji, gdy posiadają już patenty udzielone przez EPO mogą być pozywani przed UPC.

Jednolity Sąd Patentowy z dniem 1 czerwca 2023 będzie miał kompetencję na terenie państw należących do UPCA, nie tylko w odniesieniu do Patentów Jednolitych, ale także wszystkich patentów europejskich udzielonych przez EPO, tj.tych które mogą być udzielone w przyszłości, jak i tych które są już walidowane.

W rezultacie od 1 czerwca każdy będzie mógł na terenie państw należących do UPCA, zainicjować postępowanie ws. danego patentu europejskiego (jego unieważnienia, naruszenia) bez wiedzy właściciela patentu, nie tylko jak to było do tej pory przed sądami krajowymi tych państw, ale także przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Koszty postępowania przez Jednolitym Sądem Patentowym

Istotnym przy tym są koszty postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, które dla podstawowych spraw przedstawiają się następująco:

  • koszty stałe:
    • 11 000 euro – sprawa o naruszenie
    • 20 000 euro – sprawa o unieważnienie patentu;
  • koszty zmienne (zależne od wartości sporu),

przy czym co ważne zazwyczaj kosztami tymi obciążona jest strona przegrywająca .

Źródło: https://www.unified-patent-court.org/en/registry/court-fees

Opt-out, czyli możliwość „wyjścia” spod JSP [WAŻNE]

W celu wykluczenia postępowania aktualnie posiadanych praw przed Jednolitym Sądem Patentowym istnieje możliwość w terminie do 31 maja 2023 złożenia wniosku bezpośrednio do Rejestru tego Sądu o tzw. odstąpienie od kompetencji JSP, tzw. „opt-out”, który, pod warunkiem, że będzie poprawnie wykonany (o czym niestety można przekonać się gdy takie postępowanie zostanie zainicjowane), uchroni zgłaszających przed postępowaniem przed JSP.

„Opt-out” może zgłosić każda osoba, która ma upoważnienie od zgłaszającego. Niestety jak wspomniano wyżej do momentu wytoczenia sprawy przed JSP nie ma możliwości sprawdzenia poprawności wykonania przyjętego przez Rejestr JSP opt-out’u.

Opt-outy będą także możliwe do realizacji przez wspomniany co najmniej 7-dmio letni okres przejściowy (dotyczy zgłoszeń realizowanych po 01.06.2023).

 Co oznacza udzielenie patentu o jednolitym skutku?

Patent o jednolitym skutku podobnie jak w przypadku „klasycznych” patentów europejskich udzielany będzie przez Europejski Urząd Patentowy, jednak obowiązywał będzie tylko we wskazanych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (Unified Patent Court Agreement).

mapa kraje jednolity sąd patentowy patent jednolity

Kraje, w których będzie obowiązywać patent europejski o jednolitym skutku. Źródło: https://www.unified-patent-court.org/en/organisation/upc-member-states

Obecnie jest to 17 państw, a mianowicie: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia i Szwecja. W przypadku pozostałych państw członkowskich UE i krajów należących do Konwencji o Patencie Europejskim (EPC) obowiązywała będzie nadal walidacja patentu europejskiego (np. Polska, Hiszpania, Szwajcaria).

Opłaty dot. patentu o jednolitym skutku

Wniosek o rejestrację jednolitego skutku patentu europejskiego jest wolny od opłat i należy go złożyć nie później niż miesiąc od daty publikacji informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym, oznacza to, że w przypadku państw, które przystąpiły do jednolitego systemu patentowego, obowiązywała będzie jedna rejestracja i jedna opłata.

 Ważnym z perspektywy polskiego zgłaszającego jest fakt, że to zgłaszający będzie podejmował decyzję czy jego wynalazek będzie objęty ochroną jako tzw. „klasyczny” patent europejski podlegający walidacji albo jako patent europejski o jednolitym skutku, co schematycznie pokazano poniżej:

procedura jednolity europejski patent schemat

Schemat postępowania przed EPO po wejściu w życie UPC (po 01.06.2023)

W razie pytań, wątpliwości i chęci odbycia konsultacji prawno-patentowych zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią patentową.

Opracowano na podstawie materiałów i szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych