Odbierz do 1500 EURO na ochronę (znaki/wzory/patenty) 2023

2023-05-04

inicjator
dofinansowanie na znaki towarowe wzory przemysłowe euro

SME Fund 2023 to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jest to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Projekt  skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wszystkie MŚP) mające swą siedzibę w UE: Wniosek może m.in. złożyć upoważniony przedstawiciel np. rzecznik patentowy.

Do ubiegania się o refundację może przystąpić MŚP, które:

 • nie otrzymuje finansowania z innych programów UE na te same działania.
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie UE, niezależnie od jego formy prawnej (w tym w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą):
  • mikro przedsiębiorstwo: poniżej 10 pracowników / roczny obrót mniejszy niż 2 mln EUR / całkowita suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR
  • małe przedsiębiorstwo: poniżej 50 pracowników / roczny obrót mniejszy niż 10 mln EUR / całkowita suma bilansowa mniejsza niż 10 mln EUR
  • mikro przedsiębiorstwo: poniżej 250 pracowników / roczny obrób mniejszy niż 50 mln EUR / całkowita suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR
 • nie znajduje się w określonych sytuacjach wykluczenia (np. wnioskodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, wnioskodawcy, którzy dopuścili się poważnych uchybień zawodowych itp.)
 • jest w stanie utrzymać swoją działalność przez cały okres trwania dotacji w celu realizacji kwalifikujących się działań

Jakie działania będą refundowane za pośrednictwem Funduszu MŚP?

Refundacja będzie miała formę bonów własności intelektualnej, które będą współfinansować dwa rodzaje działań:

 1. działania związane ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych w UE i poza nią: 1000 euro
 2. działania związane z patentami: 1500 euro

Wartość dofinansowania i przeznaczenie:
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 • 75% zwrotu kwalifikujących się opłat za regionalne lub krajowe znaki towarowe i wzory przemysłowe lub unijne znaki towarowe i zarejestrowane wzory wspólnotowe, czy patenty europejskie
 • 50% zwrotu kwalifikujących się opłat za znaki towarowe i wzory poza Unią Europejską

Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi:
1 000 EUR w przypadku działań związanych ze zgłaszaniem znaku towarowego/ wzoru przemysłowego i  1500 EUR w przypadku działań związanych z patentami.

Termin naboru: 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. (Jeżeli środki zostaną wyczerpane, wnioski zostaną zamknięte przed wskazanym terminem)

Proces musi wyglądać tak, że: na początku zgłasza się odpowiedni wniosek o bon > jak się go otrzymuje – dokonuje się rejestracji i opłaca koszty urzędowe > następnie zgłaszamy się z naszym bonem z prośbą o refundację.