Podstawa prawna wynalazku

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. z 2013 poz. 1410 • Brzmienie od 1 grudnia 2015

Wynalazki i patenty

Art. 24.

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na
wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do
przemysłowego stosowania.
Art. 25.

1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu
techniki.
2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której
oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do
wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w
zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z
wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod
warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

[4. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na
wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu
techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe
zastosowanie.]
4. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na
wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących część stanu
techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w
sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod
warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki.

5. Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na
wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy
przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym
nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Art. 26.

1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli
wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których
mowa w art. 25 ust. 3.
Art. 27.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego
stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub
wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności
przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
Art. 28.

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej
oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w
świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
4.1.) wytworów lub sposobów, których:
a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub
b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez
zgłaszającego
– w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji.

Art. 29.

1. Patentów nie udziela się na:
1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem
publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez
prawo;
2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli
roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych
sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub
terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub
zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji
lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest
czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak
krzyżowanie lub selekcjonowanie.

Art. 30.

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub
uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane
samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent dodatkowy do już
uzyskanego patentu dodatkowego.