Tadeusz WARZYBOK

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, posiadający ogromne doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach technicznych zdobywane w WSK Świdnik, WSK-Rzeszów, Biurze Projektów Przemysłu Terenowego oraz w zawodzie rzecznika patentowego. W latach 1976-95 pełnił funkcję rzecznika patentowego oraz kierownika Ośrodka Wynalazczości i Ochrony Patentowej Politechniki Rzeszowskiej, a począwszy od 1989 rozpoczął działalność prowadząc Biuro Patentowe „INICJATOR” Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie, będąc pierwszym prywatnym biurem patentowym w III RP).

W 1973 był organizatorem Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji oraz współorganizatorem corocznych Turniejów Młodych Mistrzów Techniki i Racjonalizacji. Jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie z obszaru ochrony własności prywatnej opracował znaczną ilość ekspertyz sądowych. Był patronem 10-ciu, zwłaszcza lokalnych aplikantów rzecznikowskich, a za swą działalność otrzymał wiele odznaczeń, w tym: srebrny i złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie zasługi dla Wynalazczości, zasługi dla woj. rzeszowskiego, a w 2018 r. został odznaczony przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych „honorową odznaką zasłużoną dla samorządu rzeczników patentowych”

Przez dwie kadencje był przewodniczącym Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych Okręgu Podkarpackiego i członkiem Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

PODSUMOWUJĄC:

Posiada ponad 40-sto letnie doświadczenie na stanowisku rzecznika patentowego dokonując kilkuset zgłoszeń patentowych z dziedziny mechaniki, metalurgii, elektroniki, energetyki i automatyki oraz chemii i budownictwa, a także kilkuset zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowychReprezentuje Klientów w zakresie prawa własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych), prawa autorskiego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Posiada:

  • wpis na listę polskich rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP w 1970r. pod Nr 835
  • wpis na listę europejskich rzeczników patentowych w 2004r pod Nr 137620 uprawniający do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym (WIPO) w sprawach związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych i przemysłowych w dowolnych wybranych krajach świata
  • wpis na listę zawodowych pełnomocników pod Nr 28070 z 2004r. uprawniający do występowania przed Europejskim Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania), w sprawach związanych ze zgłaszaniem do ochrony znaków towarowych Wspólnoty i wzorów przemysłowych Wspólnoty