Badania patentowe

Badania patentowe u rzecznika patentowego

Przed przystąpieniem do produkcji danego produktu, urządzenia, przyrządu, należy upewnić się, że nie narusza on obcych praw wyłącznych. Dlatego proponujemy 3 rodzaje badań, które możesz wykonać za pośrednictwem naszego biura, które pozwolą Ci na pełne zobrazowanie sytuacji prawno – patentowej dla Twojego produktu (zobacz wideo stworzone przez naszego rzecznika patentowego):

 

Badania czystości patentowej danego rozwiązania technicznego

Mają na celu ustalenie, czy to badanie rozwiązanie nie będzie naruszać na terytorium Polski (lub wybranym terytorium) obcych praw wyłącznych obejmujących:

  • chronione przez Urząd Patentowy RP wynalazki i wzory użytkowe oraz zgłoszone w trybie międzynarodowym PCT, w trybie patentu europejskiego wynalazki będące na etapie rozpatrywania,
  • chronione w Polsce prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

Podczas przeprowadzenia takich badań, badany jest konkretne rozwiązanie z konkretnymi cechami – nie musi ono istnieć, jednak musisz przekazać nam konkretne informacje.

Takie badanie pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie „Czy mogę bez przeszkód produkować moje rozwiązanie?”.

Badania zdolności patentowej danego rozwiązania technicznego

polegają na wstępnym ustaleniu w oparciu o bazy patentowe czy Twoje rozwiązanie techniczne spełniać będzie warunki patentowalności obejmujące:

  • posiadanie nowości w skali światowej na dzień poprzedzający zgłoszenie patentowe. Nowości tej szkodzą wszelkie informacje związane z badanym rozwiązaniem podane w świecie do wiadomości powszechnej w tym: w opublikowanych patentach i zgłoszeniach patentowych, literaturze techniczno – naukowej, reklamach internetowych, targach, wystawach itp.,
  • poziom wynalazczy tj. ustalenie czy dane rozwiązanie techniczne nie wynika w sposób oczywisty ze znanych dotychczas rozwiązań dla fachowca z danej dziedziny techniki,
  • przemysłową stosowalność (powtarzalne uzyskanie tych samych efektów w skali przemysłowej).

Podczas badań, badane jest konkretne rozwiązanie, musi ono posiadać dokumentację techniczną z konkretnymi danymi i informacjami.

Takie badanie pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie „Czy mogę bez przeszkód ochronić moje rozwiązanie jako wynalazek lub wzór użytkowy?”. 

Badania stanu techniki danego rozwiązania technicznego

Stanowią podstawę do opracowania własnych nowych rozwiązań technicznych, mających później podlegać ochronie patentowej. Do przeprowadzenia takich badań potrzebujemy jedynie schematu, zarysu danego rozwiązania, a na podstawie otrzymanych wyników możesz opracować własne rozwiązanie, które będzie się znacząco różnić od przekazanych rozwiązań. Twoje nowe, opracowanie rozwiązanie możesz chronić jako wynalazek lub wzór użytkowy.

Podczas badań badamy jedynie założenia projektowe, nie musisz przekazywać sprecyzowanych informacji.

Takie badanie pozwoli ci odpowiedzieć na pytanie „Jakie rozwiązania są chronione odnośnie -wybranej dziedziny techniki?”.

Jeżeli potrzebujesz wyników profesjonalnych badań przeprowadzonych przez rzeczników patentowych, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Nasi rzecznicy patentowi służą pomocą w każdej kwestii dotyczącej przeprowadzenia badań patentowych, od doradztwa w zakresie doboru rodzaju badań do Twoich potrzeb do przekazania wskazówek dotyczących Twojego nowego rozwiązania. Nasi rzecznicy wesprą Cię w procesie ochrony Twojego produktu.

Realizacja badań patentowych w naszej kancelarii patentowej

Pamiętaj, że pomimo tego iż pochodzimy z Rzeszowa – działamy globalnie. Współpracujemy z klientami z całej Polski, jak również obsługujemy zagranicznych klientów. Praca głównie przebiega online.

  1. Zapytanie dotyczące badań patentowych

Przekazując nam zapytanie odnośnie badań patentowych, przekażemy wszelkie informacje dot. kosztów badań, ustalenia terytorium badań, jak i formy sprawozdania z tych badań.

  1. Realizacja badań patentowych

Po zawarciu umowy, przystępujemy do realizacji badań. W zależności od zakresu i rodzaju badań, prace trwają do 30 dni.

  1. Wyniki badań

Po zakończeniu badań, przekażemy Ci sprawozdanie w wybranej przez Ciebie formie.

Badania patentowe dla znaków towarowych, wzorów przemysłowych

Pamiętaj, że szeroko rozumiane badania patentowe możesz przeprowadzić również dla innych form ochrony własności intelektualnej. Dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych nasi rzecznicy patentowi przeprowadzają tzw. badania zdolności rejestrowej, które pozwolą ustalić możliwości rejestracji Twoich znaków towarowych i wzorów przemysłowych!

Częste pytania dot. badań patentowych

Do przeprowadzenia badań potrzebujemy: - abyś określił rodzaj i zakres badań; - W zależności od rodzaju badań dokumentację Twojego rozwiązania; - W przypadku badan czystości patentowej: terytorium; Na podstawie w/w informacji przekażemy: - Umowę i zlecenie; - Wyniki badań w wybranej formie;
Tak, podczas zapytania wskaż nazwę firmy, a my przekażemy wszystkie rozwiązania jakie dana firma zgłosiła do ochrony.
Niestety nie, publikacja zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego następuje po 18 miesiącach od daty zgłoszenia i w tym okresie zgłoszone rozwiązanie nie jest ujawnione do wiadomości publicznej /chyba, że Zgłaszający opublikuje taka informacje np. na swojej stronie www/. Jeżeli rozwiązanie jest już opublikowane masz 100% gwarancji w przypadku ustalenia jego statusu.
Tak, badania pozwolą ustalić na jakim etapie rozpatrywania jest dane rozwiązanie, datę wygaśnięcia, a w większości przypadków datę wniesienia opłaty /czy wynalazek jest utrzymywany w mocy przez właściciela/.