Ochrona Wynalazków

Ochrona wynalazków / wzorów użytkowych u rzecznika patentowego

Jeżeli posiadasz rozwiązanie konstrukcyjne, sposób wytwarzania, recepturę, proces technologiczny, sposób budowy lub sposób zastosowania, które nie zostało jeszcze opublikowane, pamiętaj, że możesz je ochronić jako wynalazek lub wzór użytkowy (wzór użytkowy = tylko rozwiązania o charakterze postaciowym) w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym lub innym, wybranym krajowym Urzędzie Patentowym!

Urząd Patentowy udziela patentu na wynalazek dla rozwiązania, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Taka ochrona pozwoli Ci na wyłączne prawo do korzystania z tego rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze kraju, w którym została udzielona ochrona. Posiadanie patentu na wynalazek jest również podstawą do egzekwowania posiadanego prawa wobec naruszycieli, którzy nie mogą zarabiać na Twoim pomyśle.

Jeżeli chcesz objąć ochroną swoje rozwiązanie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Nasi rzecznicy patentowi służą pomocą w każdej kwestii związanej ze zgłoszeniem do ochrony Twojego wynalazku lub wzoru użytkowego. Przed przystąpieniem realizacji zgłoszenia udzielą Ci wszelkich informacji i rozwieją Twojego wszelkie wątpliwości odnośnie ochrony patentowej, również podczas konsultacji w naszym biurze lub online.

Realizacja ochrony wynalazków / wzorów użytkowych  w naszej kancelarii patentowej

Pamiętaj, że pomimo tego iż pochodzimy z Rzeszowa – działamy globalnie. Współpracujemy z klientami z całej Polski, jak również obsługujemy zagranicznych klientów. Praca głównie przebiega online.

  1. Zapytanie dotyczące ochrony wynalazku / wzoru użytkowego

Przekazując nam zapytanie odnośnie zgłoszenia wynalazku (wzoru użytkowego), przekażemy wszelkie informacje dot. kosztów zgłoszenia i poprosimy Cię o wskazanie wymaganego minimum do wyceny.

  1. Wstępne badania zdolności patentowej

Zanim dokonasz zgłoszenia swojego wynalazku (wzoru użytkowego), zalecamy przeprowadzenie badań, które pozwolą ustalić, czy Twój wynalazek (wzór użytkowy) może posiadać zdolność patentową, tym samym nie narażać się na koszty dalszego postępowania ze zgłoszeniem wynalazku.

  1. Rysunki techniczne do zgłoszenia

Poprosimy Cię o przekazanie wymaganych rysunków technicznych Twojego rozwiązania, jeżeli ich nie posiadasz nasi inżynierowie wykonają je dla Ciebie.

  1. Zgłoszenie wynalazku (wzoru użytkowego)

Podczas opracowania dokumentacji Twojego rozwiązania cały czas będziemy konsultować jego treść z autorami rozwiązania. Po końcowej akceptacji przekażemy dokumentację do wybranego Urzędu Patentowego.

  1. Opłaty urzędowe

Wraz z dokumentacją zgłoszeniową przekazujemy pełną instrukcję dot. wniesienia opłat urzędowych, tak abyś nie padł ofiarą oszustów podszywających się pod Urzędy Patentowe.

  1. Badania stanu techniki urzędu

Każdy z krajowych urzędów do około 12 miesiąca wykonuje swoje badania i przekazuje Zgłaszającemu opracowany przez siebie raport. Na jego podstawie będziesz w stanie ocenić dalsze szanse na powodzenie Twojego zgłoszenia wynalazku (wzoru użytkowego).

  1. Powiadomienie, zawiadomienie, office action

Po badaniu stanu techniki urząd przystępuje do badania merytorycznego Twojego rozwiązania, jeżeli znajdzie jakieś nieścisłości wystosuje pismo z wyznaczona datą złożenia odpowiedzi pod rygorem umorzenia postępowania. Po Twojej decyzji o złożeniu odpowiedzi nasi rzecznicy opracują taką odpowiedź i złożą ją w urzędzie.

  1. Decyzja o udzieleniu ochrony na wynalazek (wzór użytkowy)

Urząd wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek dla Twojego rozwiązania, w związku z tym w ciągu 3 miesięcy musisz wnieść odpowiednie opłaty urzędowe, po kilku miesiącach zostanie przekazany dokument patentowy.

  1. Utrzymanie zgłoszenia w mocy

Pamiętaj by co roku wnosić opłaty urzędowe tak, aby Twój patent pozostał w mocy przez ustawowe 20 lat (od daty zgłoszenia).

Ochrona wynalazku, a ochrona wzoru użytkowego

Wzór użytkowy w przeciwieństwie do wynalazku nie musi posiadać warunku nieoczywistości, tj. wzór użytkowy może wynikać w sposób oczywisty ze stanu techniki, jednak wzór użytkowy chroni jedynie jedno konkretne rozwiązanie.

Jeżeli do zgłoszenia Twojego wynalazku, Ekspert urzędu wystosował zarzut oczywistości rozwiązania, możesz je przekonwertować na wzór użytkowy zachowując pierwotną datę zgłoszenia.

Pamiętaj jednak, że nasi rzecznicy przed przystąpieniem do prac skonsultują z Tobą możliwości ochrony Twojego rozwiązania!

Częste pytania dot. ochrony wynalazków / wzorów użytkowych

Do zgłoszenia Twojego wynalazku / wzoru użytkowego potrzebujemy: - Nazwę Zgłaszającego (imię, nazwisko, adres; nazwa firmy, adres, NIP); - Imię, nazwisko, adres Twórcy wynalazku; - Rysunki techniczne, modele 3D, zdjęcia Twojego wynalazku (.jpg, .pdf, .stp, .dwg, .stl, .step); - Terytorium ochrony (np. PL / EU - uwaga: można rozszerzyć ochronę do 12 miesiąca od daty zgłoszenia); - Decyzję co do usługi badań patentowych; Na podstawie w/w informacji przekażemy: - Umowę, zlecenie i pełnomocnictwo; - Instrukcję wykonania rysunków do zgłoszenia (lub sami je dla Ciebie przygotujemy) - Wyniki badań; - Dokumentację zgłoszeniową.
Nie! Wynalazek jest chroniony tylko na terytorium na którym został zgłoszony do ochrony.
Nie! Od daty zgłoszenia jest 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia w innych urzędach tzw. rozszerzenie ochrony terytorialnej wynalazku. Dlatego masz 12 miesięcy na opracowanie strategii swojego produktu, a nasi rzecznicy służą pomocą w jej opracowaniu.
Jeżeli nie minęło 12 miesięcy od daty zgłoszenia możesz dokonać rozszerzenia terytorialnego wzoru użytkowego, jednak musisz mieć na uwadze, że nie wszystkie krajowe urzędy patentowe uznają taką formę ochrony rozwiązania, w przypadku urzędu, który nie ma ochrony dla wzorów użytkowych, Twoje rozwiązanie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wynalazku.
Nie! Patent to prawo, forma ochrony rozwiązania technicznego udzielana po rozpatrzeniu rozwiązania i po akceptacji eksperta urzędu, że rozwiązanie spełnia wszystkie przesłanki patentowalności. Od momentu zgłoszenia do udzielenia ochrony to czas minimum 2 lata.