Podstawa prawna – wzór przemysłowy

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. z 2013 poz. 1410 • Brzmienie od 1 grudnia 2015

Wzory przemysłowe

Art. 102.

[1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy
linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez
jego ornamentację.]
1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny
charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez
cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu
oraz przez jego ornamentację.
2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub
rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz
kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.
3. Za wytwór uważa się także:
1) przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych
umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony);
[2) część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje
widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde
używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy;]
2) wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do
wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego
używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem
konserwacji, obsługi lub naprawy.
[3) część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.]
4. W przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej
wytworu złożonego, w rozumieniu ust. 3 pkt 1, ocena nowości i indywidualnego
charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.
Art. 103.

1. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według
której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór
nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w
inny sposób, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym
publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

2. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, w rozumieniu ust. 1, jeżeli
nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której
wzór dotyczy.
3. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli
wzór przemysłowy:
1) został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany
była zobowiązana do zachowania poufności;
2) został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się
pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło
przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez
osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia
popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.
Art. 104.

1. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem,
jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od
ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed
datą, według której oznacza się pierwszeństwo.
2. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod
uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.